Atsaukšanas un Atteikuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šī Atsaukšanas un Atteikuma politika ir sastādīta atbilstoši Patērētāju Tiesību aizsardzības likumu un LR MK noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, kā arī saskaņā ar citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, un pēc šī interneta veikala Lietotāja līguma noteikumiem un nosaka sniegtas pakalpojumus atcelšanas kartību un apmaksas atgriešanu kuru veic SIA Stilo Novo reg. N 40103614733, jur. adrese Rīga, Valdeķu iela 69-37, LV-1058 (turpmāk – Lietotāja sniedzējs).

2. LĪGUMA ATSAUKŠANA

2.1 Ja Pakalpojuma lietotājs vēlas atteikties no līguma pēc pasūtījuma izdarīšanas un pirms Pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis pasūtījumu, pakalpojuma lietotājam ir pienākums 24 stundu laikā rakstveida informēt Pakalpojuma sniedzēju. Rakstisko paziņojumu nosuta e-pastā: style@homitska.com E-pastā jāiekļauj pasūtījuma numurs, kā arī pakalpojuma lietotāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, pasūtījuma veikšanas datums, tālrunis).

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Atteikuma tiesības tiek realizētas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014.gada 13.jūnija LR Ministru  Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

3.2. Pakalpojuma lietotājs nevarēs izmantot atteikuma tiesības, jo:

3.2.1.. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir nepārprotami personalizēta;

3.2.2.. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un šī digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visi strīdi, kas Līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Atzīmējot “Piekrītu Atsaukšanas un Atteikuma politikai” lodziņu, kad tiek veikts pasūtījums, Pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka viņš/viņa ir izlasījis, sapratis un piekrīt Atsaukšanas un Atteikuma politikas nosacījumiem.

SIA Stilo Novo

Spēkā no 2020. gada 21. decembri