Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir sastādīta atbilstoši Latvijas Republikas likuma 21.06.2018. prasībām. “Fizisko personu datu apstrādes” un nosaka personas datu apstrādes kārtību un personas datu drošības nodrošināšanas pasākumus, ko veic SIA Stilo Novo reg. N 40103614733, jur. adrese Rīga, Valdeķu iela 69-37, LV-1058  (turpmāk – Operators).

1.1.Operatora svarīgākie mērķi un to darbības nosacījumi – cilvēka un pilsoņa tiesības un brīvība, viņu personas datu apstrādes procesā, tostarp tiesības uz privātās dzīves, personisko un ģimenes privātumu aizsardzību.

1.2.Šī operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Politika) attiecas uz visu informāciju, kuru operators var iegūt par homitska.com apmeklētājiem.

2. Politikā izmantotie pamatjēdzieni

2.1. Automatizēta personas datu apstrāde – personas datu apstrāde, izmantojot datoru iekārtas;

2.2. Personas datu bloķēšana – personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde nepieciešama personas datu precizēšanai);

2.3. Interneta mājas lapa – grafikas un informācijas materiālu, kā arī datorprogrammu un datu bāzu kopums, kas nodrošina tiem pieeju interneta tīkla pēc adreses homitska.com;

2.4. Personas datu informācijas sistēma – datu bāzēs iekļauto personas datu un to apstrādei informācijas tehnoloģiju un tehnisko līdzekļu kopums;

2.5. Personas datu depersonalizācija – darbības, kuru rezultātā nav iespējams noteikt, neizmantojot papildus informāciju, personas datu piederību konkrētajam lietotājam vai citam personas datu subjektam;

2.6. Personas datu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību kopums (operācijas) kurus veic, izmantojot automatizācijas iekārtas vai bez šādu iekārtu izmantošanas ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana (atjaunināšanu, modificēšana), ieguve, izmantošana, nodošana (izplatīšana, piestādīšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana;

2.7. Operators – valsts iestāde, pašvaldība, juridiskā vai fiziskā persona, atsevišķi vai kopā ar citiem, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī noteic personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (operācijas) attiecībā uz personas datiem;

2.8. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai noteiktu vietnes homitska.com lietotāju;

2.9. Lietotājs – jebkurš vietnes homitska.com apmeklētājs;

2.10. Personas datu piestādīšana – darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana konkrētai personai vai konkrētam personu lokam;

2.11. Personas datu izplatīšana – jebkura darbība, kas vērsta uz personas datu izpaušanu nenoteiktam personu skaitam (personas datu nodošana), vai arī neierobēžota personu skaita iepazīšana ar personas datiem, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, izvietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai pieejamības nodrošināšana personas datiem jebkādā citā veidā;

2.12. Personas datu pārrobežu nodošana – personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskajai vai ārvalstu juridiskajai persona

2.13. Personas datu iznīcināšana – jebkura darbība, kuras rezultātā personas dati tiek iznīcināti neatgriezeniski ar nespēju atjaunot personas datu saturu personīgo datu informācijas sistēmā un (vai) kuras rezultātā tiek iznīcināti personas datu ierakstu nesēji.

3. Operators var apstrādāt sekojošus Lietotāja personas datus:

Uzvārds, vārds;

E-pasta adrese;

Tālruņu numuri;

Dzimšanas gads, mēnesis, datums un vieta;

Fotogrāfijas;

Vizītes mērķis;

Tāpat interneta vietnē tiek apkopoti un apstrādāti depersonificēti dati par apmeklētājiem (ieskaitot sīkdatnes «cookie»), ar interneta statistikas serveru (Yandex Metrika un Google Analytics uc) palīdzību.

Iepriekš minētie dati turpmāk Politikas tekstā, tiek apvienoti ar vispārīgo jēdzienu – Personas dati.

4. Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir apmeklējuma un atgriezeniskās saites plānošana, darba kvalitātes novērtēšana.

4.2. Tāpat operatoram ir tiesības paziņot Lietotājam par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informācijas ziņojumus, sūtot operatoram vēstuli uz e-pasta adresi style@homitska.com ar apzīmējumu “Noraidījums paziņojumiem par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

4.3. Depersonificēti Lietotāja dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas servisus, kalpo informācijas apkopošanai par vietņu lietotāju darbību, vietnes un tās satura kvalitātes uzlabošanai.

5. Personas datu apstrādes juridiskie pamatojumi

5.1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs to aizpilda un / vai nosūta patstavīgi, izmantojot speciālās veidlapas, kas atrodas vietnē homitska.com . Aizpildot attiecīgās veidlapas un / vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs piekrīt šai Politikai.

5.2. Operators apstrādā depersonificētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ir ieslēgta sīkfailu «cookie» saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

6. Savākšanas, glabāšanas, nodošanas un cita veida personas datu apstrādes kārtība

Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā atbilstu spēkā esošo tiesību aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā.

6.1. Operators nodrošina personas datu aizsardzību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.

6.2. Lietotāja personas dati nekad, nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu izpildi.

6.3. Gadījumā, ja ir konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs to var aktualizēt patstāvīgi, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi style@homitska.com ar norādi “Personas datu aktualizēšana”.  

6.4. Personīgo datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram paziņojumu pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi style@homitska.com “Personas datu apstrādes piekrišanas atsaukšana”.

7. Personas datu starprobežu pārsūtīšana

7.1. Pirms personas datu starprobežu pārsūtīšanas uzsākšanas, Operatoram jānodrošina, ka ārvalsts, kuras teritorijā plānots pārsūtīt personas datus, nodrošina drošu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.

7.2. Personas datu starprobežu pārsūtīšana uz ārvalstīm, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var tikt veikta tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana par viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanu un / vai līguma izpildi, uz kuru attiecas personas datu subjekts.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Lietotājs var saņemt jebkādus precizējumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personīgo datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru, izmantojot e-pastu style@homitska.com.

8.2. Šis dokuments atspoguļos jebkādas izmaiņas Operatora personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

8.3. Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē https://homitska.com/lv/privatuma-politika/

SIA Stilo Novo

Spēkā no 2020. gada 21. decembri