Noteikumi un nosacījumi

Sia Stilo Novo

www.homitska.com

SIA Stilo Novo, Valdeķu ielā 69-37, Rīga, LV-1085, reģistrācijas Nr. 40103614733 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), un klients, kas veic pasūtījumu e-veikalā www.homitska.com un identificē sevi, ievadot savus personas datus pie pasūtījuma (turpmāk tekstā – Pakalpojuma lietotājs) ir noslēguši šo interneta veikala lietotāja līgumu (turpmāk – Lietotāja līgums).

1. INTERNETA VEIKALS

1.1. homitska.autoweboffice.ru  (turpmāk tekstā – interneta veikals) ir tiešsaistes vide, caur kuru pakalpojums tiek sniegts Pakalpojuma lietotājam.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Savu savstarpējo attiecību regulēšanā Puses vadās pēc Patērētāju Tiesību aizsardzības likumu un LR MK noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, kā arī saskaņā ar citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, un pēc šī interneta veikala Lietotāja līguma noteikumiem.

2.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt Lietotāja līguma noteikumus un nosacījumus, un tam nav pienākums izsniegt par to rakstisku paziņojumu Pakalpojuma lietotājam pa e-pastu.

2.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas interneta veikala piedāvātajā pakalpojumā.

2.4. Pakalpojums tiek piegādāts arī ārpus Latvijas.

2.5 Pakalpojuma sniedzējs ir no Latvijas. Klientu atbalsts: darba dienās no plkst. 11:00-18:00 (laika josla: Latvija GMT +2)

3. PRECES UN PIRKUMI

3.1. Interneta veikalā redzamā prece ir pakalpojums, kā rezultātā Pakalpojuma lietotājs saņem intelektualo īpašumu tiešsaistes semināra veidā.

3.2 Interneta veikalā piedāvātās preces tiek pārdotas gan fiziskām, gan juridiskām personām.

3.3 Aptuvenais pasūtījuma izpildīšanas laiks tiek parādīts pakalpojumа pasūtīšanas vidē.

3.4. Pakalpojuma lietotājam ir pienākums ievadīt pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (uzvārds, vārds, tālruņa numurs, piegādes e-pasta adrese utml.), kā arī veikt apmaksu par preci, pamatojoties uz pasūtījumu.

3.5. Pakalpojuma lietotājam pie pasūtījuma aizpildīšanas jāiesniedz pareizi dati, kas nepieciešami, lai veiktu pasūtījuma izpildi.

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi vai jebkādām sekām, kas radušies kā Pakalpojuma lietotāja pasūtījuma veikšanas brīdī nepareizi aizpildīto datu rezultāts.

3.6. Pārdošana notiek brīdī, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis pasūtījumu interneta veikalā un ir samaksājis par pakalpojumu.

4. CENAS

4.1. Visas cenas interneta veikalā tiek norādītas eiro.

4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt interneta veikalā redzamās cenas. Ja cenas ir mainītas interneta veikalā pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis pasūtījumu un samaksājis par to, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums piegādāt preces Pakalpojuma lietotājam par cenām, kas ir derīgas pasūtījuma veikšanas brīdī. Pakalpojuma lietotājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par cenu starpību.

5. PIEGĀDES LAIKI UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

5.1 Prece tiek piegādātas Pakalpojuma lietotājam, izmantojot interneta vidi – e-pastā.

5.2 Pakalpojuma sniedzējs piegādā preci 30 dienu laikā

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Pakalpojuma saņēmējs apņemas lietot Interneta veikala pakalpojumus tikai saskaņā ar likumdošanu.

6.2. Pakalpojuma saņēmējs ir personīgi atbildīgs par jebkuru Interneta veikala izmantošanai nepieciešamo iekārtu programmatūru un datu pārraides sistēmu iegūšanu un saglabāšanu, kā arī jebkurām izmaksām, kas ar to saistītas.

6.3. Pakalpojuma saņēmējs, izmantojot Interneta veikalu pretēji Lietošanas Līguma noteikumiem, spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies  Pakalpojuma sniedzējam, citiem Pakalpojuma saņēmējiem vai trešajām personām.

6.4. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs preces pārdošanu cenas ietvaros.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā personas datus saskaņā ar personas datu apstrādes principiem kas noteikti PRIVĀTUMA POLITIKĀ

7.2. Pakalpojuma sniedzējs rikojies pēc Atsaukšanas un Atteikuma noteikumiem saskaņā ar ATSAUKŠANAS UN ATTEIKUMA POLITIKA

7.3. Visi strīdi, kas Līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7.4. Atzīmējot “Piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem” lodziņu, kad tiek veikts pasūtījums, Pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka viņš/viņa ir izlasījis, sapratis un piekrīt visiem Lietošanas Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

SIA Stilo Novo

Spēkā no 2020. gada 21. desembri